Πελατειακές σχέσεις και υπηρεσιακές υποβαθμίσεις στο Γ. Νοσοκομείο της Άμφισσας!

Η βουλευτής Γιώτα Πούλου κατέθεσε αναφορά  στη Βουλή με θέμα την ιεραρχική προσφυγή του Διοικητικού Διευθυντή του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας για την άρον άρον καθαίρεσή του, προκειμένου να τοποθετηθεί υπάλληλος χωρίς τα αντίστοιχα προσόντα! 

Η κα Πούλου τόνισε

Είναι μία ακόμη περίπτωση πελατειακής τακτοποίησης «ημετέρων», στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Οι απαράδεκτες ενέργειες της κυβέρνησης δεν τηρούν καν τις νόμιμες διαδικασίες που προστατεύουν τους υπαλλήλους από δυσμενείς διοικητικές πράξεις.  

Η αναξιοκρατία επεκτείνεται σε όλο το Δημόσιο τομέα και προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα των πολιτών.

ΑΝΑΦΟΡΑ

               Προς το Προεδρείο της Βουλής των Ελλήνων 

              Για τους κ.κ. Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών

Θέμα: «Νομικά έωλες μετακινήσεις προσωπικού στο Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας»  

Η Βουλευτής Παναγιού (Γιώτα) Πούλου καταθέτει ως Αναφορά, κατ’ άρθρο 125 ΚτΒ, για τους Υπουργούς Υγείας και Εσωτερικών την ιεραρχική προσφυγή του Κωνσταντίνου Καμάρα προς την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας η οποία αφορά την υπ’ αριθμ. 232/ΔΣ/02-03-2021 Απόφαση του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Άμφισσας που τον απαλλάσσει από τα μέχρι πρότινος καθήκοντα Διοικητικού Διευθυντή.

Στην προσφυγή γίνεται αναλυτική αναφορά σε όλα τα στοιχεία της Απόφασης που, σύμφωνα με τον ίδιο, την καθιστούν νομικά έωλη, λόγω τυπικών και ουσιαστικών πλημμελειών. Πιο συγκεκριμένα, στην προσφυγή επισημαίνεται ότι δεν τηρήθηκε η νομοθεσία με βάση την οποία πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε δυσμενούς απόφασης θα πρέπει να γίνει κλήση σε ακρόαση του ενδιαφερόμενου προφορικά ή εγγράφως. 

Αμφισβητούνται, επίσης, η σαφήνεια, η εξειδίκευση και η επάρκεια της αιτιολογίας της παραπάνω διοικητικής πράξης, η οποία αναφέρεται ως πανομοιότυπη με αιτιολογία άλλης διοικητικής πράξης για μετακίνηση υπαλλήλου με τελείως διαφορετικό αντικείμενο εργασίας. Ένα ακόμη στοιχείο που θίγεται είναι αυτό της κατοχυρωμένης από το Σύνταγμα αμεροληψίας με βάση την οποία τα διοικητικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν σε αποφάσεις. Ένα άλλο ζήτημα που επισημαίνεται στην προσφυγή έχει να κάνει με τη μη τήρηση του Υπαλληλικού Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων, όπου προβλέπεται ότι προϊστάμενοι Διεύθυνσης τοποθετούνται υπάλληλοι που έχουν ασκήσει τουλάχιστον για 12 έτη καθήκοντα προϊσταμένου τμήματος, συνθήκη –που όπως ισχυρίζεται– δεν ισχύει για την αντικαταστάτριά του. 

Γίνεται, τέλος, λεπτομερής περιγραφή των τυπικών προσόντων και της εμπειρίας που διαθέτει στο χώρο της Υγείας, με βάση τα οποία τεκμηριώνει την αναξιοκρατική μετακίνησή του, δεδομένου ότι όλες οι τοποθετήσεις του σε θέσεις ευθύνης έχουν γίνει με κρίσεις από Υπηρεσιακά Συμβούλια και αιτείται ανάκλησης της σχετικής Απόφασης. 

Αντίγραφο της προσφυγής επισυνάπτεται στο παρόν.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις ενέργειές σας καθώς και τη σχετική ενημέρωσή μας.

Αθήνα, 13/04/2021

Η Καταθέτουσα Βουλευτής

Πούλου Γιώτα

Share...
  •  
  •  

nea

Next Post

Η νοημοσύνη των φυτών

Τε Απρ 21 , 2021
Τα φυτά έχουν τη μοναδική δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα ερεθίσματα που δέχονται από το περιβάλλον καιαντιδρούν σε αυτά, για παράδειγμα θα μπορούσαμε να αντιστοιχήσουμε τις αισθήσεις του ανθρώπινου οργανισμού μετις αισθήσεις των φυτών. Οι άνθρωποι μυρίζουν και γεύονται, αντίστοιχα τα φυτά αντιλαμβάνονται τα θρεπτικά πουέχουν στην διαθεσιμότητα τους εντός του εδάφους, οι άνθρωποι βλέπουν, αντίστοιχα και τα φυτά αντιλαμβάνονταιδιάφορα μήκη κύματος ακτινοβολίας, οι άνθρωποι αισθάνονται πράγματα, αντίστοιχα και τα φυτά αντιλαμβάνονταισυγκεκριμένα μηχανικά ερεθίσματα, και τέλος, οι άνθρωποι ακούνε, αντίστοιχα και τα φυτά σύμφωνα με πρόσφατεςδημοσιεύσεις που έχουν γίνει καταφέρνουν να αντιλαμβάνονται ήχους και να αντιδρούν σε αυτούς.  Βέβαια πέρα από αυτές τις κοινές αισθήσεις, μπορούμε να προσθέσουμε  και κάποιες ακόμα καθώς τα φυτάκαταφέρνουν να έχουν απόλυτη αίσθηση του χώρου και του χρόνου γύρω τους, δηλαδή γνωρίζουν την εποχή και τηνώρα της ημέρας πού βρίσκονται. Καταφέρνουν να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη παθογόνων οργανισμών στο έδαφος καιτων φυτοφάγων ζώων και διαμορφώνουν της συμπεριφοράς τους ανάλογα έτσι ώστε να προστατεύονται από αυτά. Άραμπορούμε να καταλάβουμε ότι αντιλαμβάνοντας μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα και διαμορφώνοντας τηνσυμπεριφορά τους, μαθαίνουν και θυμούνται. Επίσης, εμένα προσωπικά μου κάνει εντύπωση η ιεράρχηση τωνδιαφόρων αναγκών που έχουν έτσι ώστε να δοθεί μία τελική ‘απόφαση’ για να λύσουν τα διάφορα προβλήματα πουπροκύπτουν, για παράδειγμα να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα μεταξύ μιας προσβολής ενός εντόμου σε ένα μέρος τουφυτού και ενός μηχανικού τραύματος. Επιπροσθέτως μπορούν να προβλέπουν διάφορες κλιματικές αλλαγές μέσω τωνερεθισμάτων που δέχονται.  Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό τους είναι ότι επιδεικνύουν κοινωνικότητα μεταξύ των άλλων φυτών, δηλαδή θαβοηθήσουν κάποιο μέλος του ίδιου είδους που έχει ωφέλιμο κόστος για αυτά, όπως για παράδειγμα με τον τρόπο τους θαπληροφορήσουν τα γειτονικά φυτά αν υπάρξει προσβολή από έντομα. Τέλος καταλαβαίνουν και αναγνωρίζουν τηνταυτότητά τους ‘διαχωρίζοντας’ τα από τα υπόλοιπα φυτά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω των ριζών που είναι ικανέςνα διακρίνουν εάν οι γειτονικές ρίζες αποτελούν συγγενές η μη συγγενές φυτό. Ο συγγενής αντιμετωπίζεται ωςβοηθητικός ‘χαρακτήρας’, ενώ ο ξένος ως ένας ανταγωνιστής. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε με σιγουριά ότι ταφυτά διαθέτουν μία πάρα πολύ ιδιαίτερη μορφή ‘νοημοσύνης’. Share...