Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων

Συνεδριάζει σήμερα στις 19.00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων, η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί  ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ   στην αίθουσα  συνεδριάσεων  του αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1)Εγκριση Σχεδίου Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του αλουμινίου της Ελλάδος του Τομέα Μεταλλουργίας της Μυτιληναίος Α.Ε και του Δήμου Λεβαδέων για την Αναβάθμιση των αιθουσών και του περιβάλλοντος χώρου του Μουσικού σχολείου (Κοινότητας Αγίου Γεωργίου) Λιβαδειάς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την υπογραφή της.

 • Εισηγητής :Δήμαρχος  Λεβαδέων  κ. Ιωάννης.Δ.Ταγκαλέγκας

2)Υποχρεωτική έγκριση της  10ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης , για την πρόσληψη προσωπικού   συνολικού αριθμού έξι  (6)  ατόμων  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  διάρκειας δύο (2) μηνών   για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (143/2020 Απόφαση Ο.Ε)

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής 

3)  Εγκριση11ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης  (144/2020 Απόφαση Ο.Ε)

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

4)  Επικαιροποίηση της 38/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων για την  υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου του ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού(escrow account) του Πράσινου Ταμείου με τίτλο « ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016 » και ειδικότερα για τον ‘Αξονα Προτεραιότητας 4 «ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΣΒΑΚ)

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

5) Επικαιροποίηση της αριθ.619/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Λεβαδέων, για την  υπογραφή της σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (EscrowAccount) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου”  έτους  2018

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

6) Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, για την εκμίσθωση   αστικού ακινήτου,πουβρίσκεται στη θέση «ΠΑΡΚΟ ΤΟΥ ΛΕΟΝΤΟΣ»  Κοινότητας Χαιρώνειας (με χρήση Καφέ – Σνακ Μπαρ).

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Διοικητικών ,Οικονομικών Υπηρεσιών ,Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  κ. ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

7)  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τα δημοτικά ακίνητα στην περιοχή της Κρύαςπου ανήκουν στην ΕΤΑΔ

 • Εισηγητής :Δήμαρχος  Λεβαδέων  κ. Ιωάννης.Δ.Ταγκαλέγκας

  ΙΙ.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

8)  Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου : « Βελτίωση Οδoύ από Τ.Κ. Κορώνειας έως Κεφαλόβρυσο»

 Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

9)   Αποδοχή της υπ΄ αριθμό  52/2020 μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

10) Αποδοχή της υπ΄ αριθμό  48/2020 μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

·      Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

11) Αποδοχή της υπ΄ αριθμό  54/2020 μελέτης με τίτλο:  «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΜΕΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΚΑΙ ΕΛ. ΓΟΝΗ»

·      Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

12) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΟΛΥΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ»

·     Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

13)  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΜΒΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ»

·     Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

14) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΟΥ»

·     Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

15) Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού προς τις οικίες Αγγελόπουλου – Δελή στην Τ.Κ. Δαύλειας

·     Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

16)Έγκριση Επέκτασης Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού στα όρια ιδιοκτησίας Τζιτζώκου Ιωάννη

·     Εισηγητής :Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού  κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

17Συγκρότηση Επιτροπής Αθλητισμού. 

 • Εισηγητής : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου : Αλέκος Μητάς . (βάσει του άρθρου 75 του Ν.4555/2018) 

18)Συγκρότηση Επιτροπής Πολιτισμού.

 • Εισηγητής : : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου : Αλέκος Μητάς . (βάσει του άρθρου 75 του Ν.4555/2018) 

19)  Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής

.

 • Εισηγητής : : Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου : Αλέκος Μητάς . (βάσει του άρθρου 75 του Ν.4555/2018) 

ΙV.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ  

      ΜΑΘΗΣΗΣ

20) Τροποποίηση εν μέρει της υπ αριθμ. 31/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «περί οργάνωσης και λειτουργίας κατασκήνωσης στη θέση <ΠΑΛΙΟΜΗΛΙΑ> Ελικώνα  Δήμου Λεβαδέων».

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

 21)Μείωση  των  τροφείων στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Λεβαδέων για τους μήνες Ιούνιο- Ιούλιο 2020 λόγω της μη καθημερινής  προσέλευσης των  νηπίωνώστε να τηρηθούν τα μέτρα κοινωνικής απόστασης και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των παιδιών λόγω του covid-19.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

22)  Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 11ουΝηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

23) Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 4ουΝηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

24) Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 2ουΔημοτικού σχολείου  Λιβαδειάς.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

25)  Μίσθωση ακινήτου  για τη στέγαση του 9ουΝηπιαγωγείου Λιβαδειάς.

 • Εισηγητής :Αντιδήμαρχος  Κοινωνικής Μέριμνας   κα. ΝΤΑΝΤΟΥΜΗ  ΙΩΑΝΝΑ

OΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ        

Share...
 • 4
 •  

nea

Next Post

Έρχεται τέλος απορριμμάτων με βάση το βάρος τους

Τε Ιούλ 1 , 2020
Στο σχέδιο για εφαρμογή της αρχής «πληρώνω όσο πετάω», αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ. Ο κ. Χατζηδάκης εξήγησε ότι με κάποιο τρόπο θα ζυγίζονται τα απορρίμματα προκειμένου οι πολίτες να ενθαρρύνονται να κάνουν οικονομική διαχείριση ή θα αποθαρρύνονται […]